,hkfoad ,whg#محدودیت غلبه کرده است.این وسیله یک عرض به سختی کافی

 

 

محدودیت غلبه کرده است.این وسیله یک عرض به سختی کافی برای انطباق با میکروسکوپ در اختیار قرارمی دهد.لارنگوسکوپ در اختیار قرار می دهد.لارنگوسکوپ Zeitels  Endocraft این خاصیت را حفظ می کند و دارای یک نوک تقویت یافته با مدخل کوچک تربرای اعمال گلوتی است.استفاده از نوک بلانت برای نگه داشتن در کنار طناب های کاذب بهتر است.نوک های معمولی ورایج به واسطه زمان استراحت لوله ای که به قدر کافی به دیستال می رسد تا طناب های کاذب را لترالیزه کند کمیسور قدامی را پوشش می دهند.همچنین اسکوپZeitels  این ویژگیرا دارد که درز پروکسیمال را در امتداد پهلوها قرار می دهد تا دسترسی ابزار را بهتر کند.تعدیل های خاصی که بر روی نمونه های dedoوZeitelsانجام شده این امکان فراهم کرده است که نور

ادامه مطلب 

Related posts