,hkfoad ,whg#بای پس کردن توهم خونریزی قابل تتوجه در ناحیه

 

 

بای پس کردن توهم خونریزی قابل تتوجه در ناحیه سوپراگلوتیک در غیاب محافظت از راه هوایی .

پرهیز از موانعی که در برابر اکسپوژوریک لوله اندوتراکئال می تواند ایجاد شود به ویژه در ساب گلوت .

برای فراهم کردن مقاومت کاف در برابر آسپیراسیون حنجره در بیماری که ریه های حساسی دارد .

خونریزی ثانویه ناگهانی –بدون یک تراکئوتومی – به احتمال زیاد خطرناک ترین ریسک است .بهترین درمان پرهیز کردن است .هرگز برای کنترل پایدار خونریزی از یک شریان اسم دار (مانند سوپریور لارنژیال )به کوتر اعتماد نکنید . شریا ن های اسم دار را کلیپ بزنید و هرگز به محافظ های استاندارد دهان برای حفاظت از دندان ها اعتماد نکنید . دندان های پیشین بالا را

ادامه مطلب  کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی 09121623463 بهترین کاردرمانی ذهنی نظر آباد

Related posts