;gdkd; j,hkfoad ,whg#TLMنجات یافتند و 6 نفر دیگر با TLMورادیوتراپی بهبود

 

 

TLMنجات یافتند و 6 نفر دیگر با TLMورادیوتراپی بهبود یافتند.شش نفر دیگر با TLMورادیوتراپی بهبود یافتند.شش نفر از بیمارانی که دچار عود موضعی شدند فقط درمان تسکینی دریافت کردند.سیزده نفر از 93نفرموارد اولیه/اینترمدیایت و 12نفر از 54بیمار مبتلا به کانسراینترمدیانت/پیشرفته از عود ناحیه ای /ناحیه منطقه ای فوت کردند.یک نفر فقط به دلیل عود منطقه ای فوت کردو13نفر براثر متاستازهای دور دست جان باختند.تعداد second primaryها 14نفر (5/9%)بود به همراه فقط یک مورد در سرو گردن .ده بیمار( 7%)براثر second primaryفوت کردندو29نفر(20%)بر اثر بیماری intercurrentجان خود را از دست دادند.یک بار دیگر

ادامه مطلب  درمان یکپارچه لکنت در البرز|گفتار توان گستر09121623463

Related posts