;gdkd; j,hkfoad ,whg#>2 سانتی متر و درگیری کمیسور قدامی)به انسیدانس بالاتر از

 

 

>2 سانتی متر و درگیری کمیسور قدامی)به انسیدانس بالاتر از تهاجم به غضروف (92%-71%)منجر می شود.غضروف کرایکوئید تنها حلقه پیرامونی در راه هوایی است و حفظ یا بازسازی ساختار حلقوی شکل آن اجاره می دهد تا دکانولاسیون بعد از جراحی کنسرواتیو حنجره انجام شود.غضروف های آریتنویید بر روی کرایکوئید می نشینند و به وسیله یک مفصل سینوویال به آن وصل می شوند.دو زائده عضلانی غضروف های آریتنویید رو به عقب و لترال جهت گرفته و تاندون چین های صوتی از نوک زائده ووکال آغاز می شود و روبه اقدام به غضروف تیروئید پل می زند.شایع ترین محل تهاجم کارسینوم به غضروف کرایکوئید لبه خلفی فوقانی آن و شایع ترین محل تهاجم به آریتنویید نقاط اتصال به کپسول مفصلی است.اپی گلوت با

ادامه مطلب  تشخیص اختلالات گفتاری ناشی از تاخیر در کودکان 09121623463، میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۱۹

Related posts