;gdkd; j,hkfoad ,whg#1. پس از انجام رزکسیون با لیزر از باز سازی خبری نبود .

 

 

پس از انجام رزکسیون با لیزر از باز سازی خبری نبود . لارنژکتومی سوپرا گلوتیک باز در صورتی که جراح نتواند شکاف بین واحد گلوتیک و قاعده زبان را ترمیم کند .همیشه به آسپراسیون منجر می شود .پس از sclp کرایکوهایوئیدوپکسی در کار نبود .این کتر هنوز هم برای SCLP باز ضروری به حساب می آمد .موضوعات به آن ها نمی پرداخت :bleederهای بیش از2mmغضروف استخوانی شده .گره های گردن .علاوه بر این مسائل آشکاری که به دسترسی مربوط می شدهم درد سر ساز بود:زبان های بزرگ ماندیبل های کوچک .دندان های capped تریسموس خفیف و سایر چالش هایی که حتی جراحان مجرب را با مشکل مواجه می ساخت . کارسینوماهای بسیار اولیه مید کوردال در مرحله T1aاحتمالا بدون مشکل بودند.اما کانسرهای اولیه به اکسپوژور بیشتر احتیاج

ادامه مطلب  :: بهترین کاردرمانی البرز ::مهرشهر-گلستان یک- پارک گلستان

Related posts