;gdkd; j,hkfoad ,whg#<<دوام موضعی>> یا <<عود>> برای آن به کار می

 

 

<<دوام موضعی>> یا <<عود>> برای آن به کار می رود.عود موضعی بیماری ای است که پس از تکمیل برنامه مقدماتی درمان دوباره ظاهر می شود.درTLM<<نگاه ثانویه>>اغلب به عنوان فاز برنامه ریزی شده دوم از درمان محسوب می شود.کشف کانسر باقی مانده در زمان <<نگاه دوم>> که به درمان به وسیله رزکسیون با لیزر می تواند پاسخ دهد نباید در فهرست <<دوام موضعی >> یا <<عود>> قرار گیرد.این ها تشخیص هایی هستند که باید تا وقتی که استراتژی <<نگاه ثانویه >> کامل می شود(یا بعد از آن که فرد خودداری می کند)نگه داشته شوند.این قرارداد به استاندارد مربوط به شیمی درمانی شباهت دارد که کانسر مداوم در سایت اولیه به عنوان شکست محسوب نمی شود مگر آن که اولین سیکل داده شده باشد.

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج زورآباد خیابان ساریخانی فرعی ادیبی – سیستم آموزش آنلاین گروه توانبخشی گفتار توان گستر

Related posts