;gdkd; j,hkfoad ,whg#.اینتر مدیایت و پیشرفته.

 

 

.اینتر مدیایت و پیشرفته.

جراحی با لیزر یک درمان جدید برای کانسر حنجره محسوب نمی شود .Davisو دیگران JaKoو دیگران strong ..vaughan..strong..gakoهمگی تومورهای انتخابی را در طول سال های 1970 واوایل 1980 درمان کرده اند.

در اواسط سال های 1980-1990 Mottaو همکاران وی و نیز steiner پیشگام در ارائه یک مفهوم جدید شدند :ترانزکشن تومور در محل خود .موارد شمول را مد نظر قرار دهید . اگر بتوان یک کانسر انفیلتراتیو را بدون خطر در قطعات مختلف رزکت کرد .می توان عمق تومور را در محل تعیین نمود .رزکسیون افزایش یابنده (نظیر کموسرجری motta)ممکن خواهد

ادامه مطلب  علام وضعیت حاد بیماری سالک در جهرم

Related posts