;gdkd; j,hkfoad ,whg#همی لارنژکتومی گسترش یافته(ترکیبی که شامل کلیه قسمت های

 

 

همی لارنژکتومی گسترش یافته(ترکیبی که شامل کلیه قسمت های یک فضای پارا گلوتی و تمام همسایه های مجاور آن باشد)بافت  های مجاور عباتند از لوب تیروئید و ایسموس .همی کرایکوئید .آریتنوییدها. پیریفوریم . کمیسورقذامی و ساب گلوتیسو با این حال گلوت قدامی کنترالترال بیشتری برای محاصره کردن و در بر گرفتن کانسر لازم است . بیمارانی که تحت عمل NTLقرار می گیرند از یک صدای تقویت شده از ریه برخوردارند –صدایی از فیستول تراکئوفارنژیال  بدون استفاده از پروتز –اما استرومای آن ها دائمی باقی می ماند . آنچه این بیماران را از قرار گرفتن در دسته <<بسیار پیشرفته >>نجات می دهد .خصوصیات زیر است :1)بیشترین قسمت های مخاط ساب گلوتیک درون کرایکوئید (تقریبا همه آن )در سمت سالم خالی از

ادامه مطلب  کلنیک کاردرمانی در مارلیک 09121623463:طرح تحقیق مقطعی

Related posts