;gdkd; j,hkfoad ,whg#هزینه های فوق العاده TLMبه طور قابل ملاحظه ای از هزینه ها

 

 

هزینه های فوق العاده TLMبه طور قابل ملاحظه ای از هزینه ها می کاهد . متاسفانه در عمل بسیاری از بیماران تخت TLMقرار نمی گیرند . مگر بعد از آن که هزینه هایی برای درمان پیشین (که به شکست انجامیده است )پرداخته باشند . اگر TLMبه عنوان یک گزینه مقدماتی برای درمان در سطح گسترده تری مورد پذیرش قرار گیرد پتانسل کاهش هزینه ها ارتقا پیدا خواهد کرد .

TLMدر مقایسه با جراحی باز .مهارت های مشکل تری برای انتقال به دستیاران است . ظرایفی که در تعیین موقعیت وجود دارد بخشی از تکالیف را متوجه دستیار و بخشی دیگر را متوجه مشاور می کند . TLMتمایل دارد که در اصطلاح یک عمل جراحی one-presonstart-to-finish  باشد . در TLM معمولا تقسیم بندی وظایف آن گونه که در جراحی باز دیده می

ادامه مطلب  گفتار توان گستر البرز 09121623463 بهترین کلینیک کاردرمانی در نظر آباد

Related posts