;gdkd; j,hkfoad ,whg#نیاز بیشتری برای بهره مندی از سایتوتکنسین ها و پاتو لوژیست

 

 

نیاز بیشتری برای بهره مندی از سایتوتکنسین ها و پاتو لوژیست هایی که frizensection انجام می دهند . وجود دارد . برخی بیماران به یک لارنگوسکوپی برای <<نگاه ثانویه >>نیاز دارند (تعداد کمی از بیماران ممکن است در پی پرو سیجرهای فونوسرژیکال باشند . برخی بیماران تحت رادیو تراپی بعد از عمل قرار خواهند گرفت اما اندیکاسیون های آن همان چیزی خواهد بود که در جراحی باز وجود دارد .از این رو این مورد را نمی توان یک هزینه اضافی در برگرفت ).TLMمستلزم انجام مسافرت بیشتری بای برخی بیماران است زیرا این عمل تنها در مراکز محدودی در ایالات متحده انجام می شود . (اگرچه مسافرت برای انجام رادیو تراپی هم معمول است . و زمان لازم برای آن به طور قابل توجهی طولانی تر است . )با وجود این

ادامه مطلب  در ادامه سفر به استان خراسان جنوبی

Related posts