;gdkd; j,hkfoad ,whg#می شد . درونزاد عبارت بود از کانسر ناحیه درونی که منشا اولیه آن

 

 

می شد . درونزاد عبارت بود از کانسر ناحیه درونی  که منشا اولیه آن از گلوت  با رشد  آهسته و همراه با گره هایی که با تاخیر ایجاد می شوند .TLM برای درمان اکثر این موارد  اما نه همه آن ها به کار می رود . کانسر های برونزاد عمدتا سوپراگلوت بوده و با بدخیمی بیشتری همراه بودند .با منشا گرفتن از دهانه حنجره یا سطح فارنژیال آن کشنده تر و متاستاتیک تر هستند .TKM بیماری لوکال را درمان می کند نه مستازها را .در حال حاضر دسته بندی های معمول عبارتند از گلوتیک .سوپراگلوتیک .ساب گلوتیک و در یک چهارم موارد <<ترانس گلوتیک >>(پل بستن در محل ونتریکول )با این حال قدام حنجره .گلوتیک و ساب گلو تیک به یک صورت عمل می کند .کانسر ساب گلوتیک غالبا با نزول به صورت گلوتیک در می آید .ارتفاع گلوت مورد بحث قرار می گیرد .(5میلی متر بالا.10 میلیمتر بالا)

ادامه مطلب 

Related posts