;gdkd; j,hkfoad ,whg#مواجه می کرد . با وجود ابداعاتی که به وسیله پیشگامان جراحی

 

 

مواجه می کرد . با وجود ابداعاتی که به وسیله پیشگامان جراحی کنسره چشم واتیو حنجره صورت می گرفت تکنیک های که بیشتر جراحان باآن راحت بودند . همی لارنژکتومی عمودی استاندارد و لارنژکتومی سوپراگلوتیک استاندارد بود .مواردی که به کرات در متون علمی آن زمان به چشم می خورد . در ایالات متحده یک راه حل جراحی رایج برا پرداختن به ضایعاتی که برای این گونه پروسیجرهای کنسرواتیو و استاندارد حنجره بسیار بزرگ بودند . لارنژکتومی توتال بود به همراه ابداعاتی که در عرصه تکلم آلارنژیال و توسعه شانت های گفتاری صورت گرفت . در بسیاری از کشور های اروپایی لارنژکتومی به همراه دهانه دائمی همراه با آن به عنوان یک روش ملعون شناخته می شد . که همه تا حد امکان از آن دوری می کردند . تا این که

ادامه مطلب  تشخیص اختلالات گفتاری ناشی از تاخیر در کودکان 09121623463، دهقان ویلا فرعی یاسر ۵

Related posts