;gdkd; j,hkfoad ,whg#مطمئن می سازد که یک گزینه موضعی مناسب برای جراحی شناسایی

 

 

مطمئن می سازد که یک گزینه موضعی مناسب برای جراحی شناسایی می شود .به ویژه برای بیمارانی که انتخاب از میان مدالیته های سانتی متر.این فصل درباره درمان بیمار لوکال (TLM)تمایز کلاسیک تعریف کرد . این ها به لحاظ شدت از بیوپسی لارنگوسکوپیک تا لارنژکتومی توتال فرق می کند .هر اکسیزیون یک بلوک عادی از یک ندول تا تمامی حنجره و پوشش های آن را بر می دارد .هر یک از آن ها تکنیک فرمال مخصوص به خود را دارد .ما برای هر کدام از آن ها یک ثبت انتشار یافته از میزان های کنترل موضعی داریم که از 80 درصد تا 90 درصدتغییرمی کند .پیامدعملکردی مورد انتظاراز صدای نرمال .بلع ونفس کشیدن به سمت پایین تا پانکچر ترا کئوازفاژیال (TEP)و تنفس Stomalمتغییر است .هر یک از این پنج دسته بندی را می توان به صورت زیر نام گذاری کرد :خیلی اولیه اولیه .متوسط

ادامه مطلب  افسردگی|پایگاه جامع توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463 مطهری

Related posts