;gdkd; j,hkfoad ,whg##مخ (بخشی از مغز که یک نقش حیاتی در توانایی ما در

Related posts