;gdkd; j,hkfoad ,whg#صورت قطعی انجام شود . .میکروسرجری لیزری از طریق

 

 

صورت قطعی انجام شود . .میکروسرجری لیزری از طریق دهان آشکارا یکی از گزینه های درمانی مهم برای کانسر سلول سنگفرشی حنجره است . مزیت آن به کارگیری میکروسکوپ عمل جراحی میکرومانیپولاتورهای لیزری و استفاده از وسایل و ابزار های پیشرفته لارنگوسکوپیک است برای انجام منطقی ترین رزکسیون تومور و حداقل از دست رفتن بافت و فراهم آ وردن بهترین فرصت برای پایش گسترش تومور به فراتر از آنچه که در مطب و با اسنتفاده از اسکنر قابل انجام است . به نظر می رسد رزکسیون با لیزر به دلی تراکئوتومی های کمتر دوره کوتاه تر بستری در بیمارستان و عدم محدودیت برای درمان های اضافه تر در واقع به یک <<چاقوی نوری>>در کنار

ادامه مطلب  آغازطرح سنجش سال98|گفتارتوان گستر درگوهردشت کرج 02634405830

Related posts