;gdkd; j,hkfoad ,whg#ساده از تکنیک های آشنای قبلی نیست TLMما را مجبور می کند

 

 

ساده از تکنیک های آشنای قبلی نیست TLMما را مجبور می کند دوباره به جزئیات آناتومی حنجره بپردازیم تا آن را به صورت inside out یاد بگیریم اتولارنگولوژیست هایی که TLMرا وارد کار طبابت خود کرده اند .باید به کسی که آن را انجام می دهد خوب نگاه کنند .یک بار انجام دهند برای ترتیب یک دستیار و یک پرستار اسکراپ خود را آماده کنید .اگر تسهیلات اجازه دهد انجام دایسکشن بر روی یک کاداور منجمد و تازه مناسب است .برخی اهداف عبارت خواهند بود از تمیز دادن شاخ بزرگ هایوئید از لبه فوقانی و corunغضروف تیرویئد چربی اپی گلوتیک  از غدد پیرامون و نتریکول .توزیع شاخه های اصلی شریان سوپریور لارنژیال .شکل و اتصالات کونوس الاستیکوس و سایر بخش های گردن .

چنانچهشما یک کانسر را در یک sittinngجداگانه بیوپسی می

ادامه مطلب  کاردرمانی تهران:فاطمه مرادی

Related posts