;gdkd; j,hkfoad ,whg#رویکرد متفاوتی شکل گرفت در سال 1959 در اتریش

 

 

رویکرد متفاوتی شکل گرفت در سال 1959 در اتریش Reider.Majerتکنیک جدیدی برای لارنژکتومی پارشیال افقی ابداع کردند که در آن تمام غضروف تیروئید طناب های حقیقی .طناب های کاذب و تمام بخشی از اپی گلوت و فضای پره اپی گلوت رزکت می شد . بازسازی بر مبنای یک پکسی بیتن کرایکوئید و پکسی یا بین کرایکوئید و باقی اپی گلوت  وهایوئید (کرایکوهایوئید و اپی گلوتوپکسی )صورت می گرفت .این پروسیجرکه به عنوان سوپراکرایکوئیدپارشیال لارنژکتومی شناخته می شود .برای رزکسیون کامل فضاهای پره اپی گلوتیک وپارا گلوتیک و غضروف احاطه کننده و بافت های نرم مجاز شمرده شد و ماحصل آن کنترل موضعی بیشتر بر کانسر های گلوتیک سوپراگلوتیک و ترانس گلوتیک بود که معادل

ادامه مطلب  گفتار توان گستر کرج 09121623463 بهترین کلینیک درمان لکنت در نظر آباد

Related posts