;gdkd; j,hkfoad ,whg#دهند امابا فرض این که نمونه پاره نشود .چگونه سلول های

 

 

دهند امابا فرض این که نمونه پاره نشود .چگونه سلول های سرطانی اکسپوز شده زننده می مانند ؟

. سلول هایی که با انرژی لیزر آشکار می شوند بر اثر حرارت منعقد می شوند و زنده نمی مانند در نهایت در الگوی TLM اما زخم را نمی بندیم .سلول های روئیت نشده سرطانی بر روی لایه نازکی از ماده معقد شده می افتند .نه بر روی سطح سالم بافت .این لایه به تدریج ریزش می کندو رشد ندارد . دلایل تئوریکی وجود دارد که تصور کنیم جراحی با لیزر امکان انهدامی موضعی سلول های سرطانی را بدون رزکسیون enbhocفراهم می آورد .آیا هیچ گونه داده آزمایشگاهی یا بالینی وجود دارد ؟Wernerو سایرین نشان دادند که (برای برش های انجام شده به وسیله لیزر CO2)عروق لنفاتیک حاشیه زخم بلا فاصله مهرو موم می شوند.و عروق لنفاتیک تا مدت 10روز بعد از جراحی

ادامه مطلب  مرکز درمان قطعی لکنت زبان | گفتار توان گستر مرکز تخصصی لکنت زبان 09121623463 | تهران گیشا بلوار نصر فرعی پرنده

Related posts