;gdkd; j,hkfoad ,whg#در میان حجم زیادی از گزینه های جراحی و غیر جراحی

 

 

در میان حجم زیادی از گزینه های جراحی و غیر جراحی موجود برای کارسینومای سوپراگلوتیک تشریح نمود .طی همان دوره و تا سال های 1990 به دلیل پیشرفت هایی که در رویکرد های غیر جراحی و اندسکوپی با لیزر در مورد کانسرهایی در مرحله مشابه صورت گرفته بود .نقش لارنژکتومی  پارشیال      عمودی در کارسینوم گلوتیک دوباره مورد بررسی قرار گرفت .در سالهای 1990 لارنژکتومی سوپرا کرایکوئید به موسسات بسیاری  در ایالات  متحده وارد شد . و نتایج عملکردی اروپا به ثمر رسید . لارنژکتومی های سوپراکرایکوئید طیف تکنیک های معتبر موجود را که در اختیار جراح کنسرواتیو حنجره قرار دارد  توسعه بخشیده است . در حال حاضر در ایالات متحده رنسانسی در عرصه جراحی کنسرواتیو حنجره

ادامه مطلب  10

Related posts