;gdkd; j,hkfoad ,whg#درحال وقوع است . فاکتورهای زیادی باعث وقوع رشد و

 

 

درحال وقوع است . فاکتورهای زیادی باعث وقوع رشد و بالندگی علاقه ای شدند . که دوباره در جراحی کنسرواتیو حنجره ایجاد شده .این فاکتورها عبارت است از 1)درک روشن تر از گسترده سه بعدی کارسینوم حنجره که از مطالعات کلینیکوپاتوژیک ریشه گرفته است .   2)مطالعات متعددی که در دراز مدت برروی پیامد استفاده از طیف وسیعی از تکنیک های صورت گرفت 3)ورود تکنیک های جدید به عرصه در طول دو دهه گذشته  امروزه تکنیک های متنوعی برای مالیگناسی های انتخاب شده حنجره وجود داردکه پیامد انکولوژیک و عملکردی آن ها راساس آنالیزهایی که در متون علمی بر روی تعداد زیادی از بیماران صورت گرفته قابل پیش بینی  است .طیف کاملی ازتکنیک های جراحی جراح را قادر

ادامه مطلب  ایدز|پایگاه جامع اطلاع رسانی گفتار توان گستر 09121623463 مهرشهر

Related posts