;gdkd; j,hkfoad ,whg#داشته باشد .بسیاری از کانسرهای گلوتیک یا سوپراگلوتیک

 

 

داشته باشد .بسیاری از کانسرهای گلوتیک یا سوپراگلوتیک اینترمدیایت را می توان با میکرورزکسیون به وسیله لیزر SCPLباز یا رادیاسیون به همراه بازیافت جراحی درمان کرد . مشکل ما با رادیاسیون و بازیافت آن دسته از کانسر های اینترمدیایتی هستند که رادیو تراپی در آن با شکست مواجه شده و با اعمال جراحی نگهدارنده بهبود نمی یابند .SCPLبا سابقه بهتری برای کنترل موضعی همراه بوده اما انتخاب بیمار و اجرای عمل جراحی مستلزم مهارت بسیار زیادی است . SCPLعملکرد را در محدودیت قرار می دهد –SCPLبه احتمال زیاد وسیع ترین رزکسیون بازی است که می توان انجام داد و هم چنان عمل بلع و یک راه هوایی اینتر نالیزه (نظیر تراکئوتومی موقت )را بازگرداند .

ادامه مطلب  کرج تبلیغ بهترین دکتر گفتاردرمانی نظر آباد

Related posts