;gdkd; j,hkfoad ,whg#خوبی برای کنترل کانسر حنجره برخوردار است ضمن آن که

 

 

خوبی برای کنترل کانسر حنجره برخوردار است ضمن آن که عملکرد حنجره نیز حفظ می شود . پروسیجر های کنسراتیو حنجره به لحاظ تاریخی تکنیک های اصیلی برای <<نگهداری عضو >>به شمار می روند . اولین همی لارنژکتومی برای مالیگنانسی راroth Bill در سال 1874 انجام داد . از مدت ها قبل رویکردهای غیر جراحی به منظور حفظ تمام ساختار حنجره موجود بود و تکنیک های جراحی مبدعانه به منظور برداشت کافی از حنجره وجود داشت تا ضمن کنترل موضعی مالیگنانسی ساختار حنجره به قدر کافی حفظ شود و بتواند به عملکرد خود ادامه دهد .طیفی از مالیگنانسی هار لارنژیال وجود دارد که برای آن ها مجموعه مکملی از پروسیجرهای کنسرواتیو حنجره را در نمونه ای از جراحی همراه با حفظ عضو مرور خواهد

ادامه مطلب  بررسی تاثیر بافت معنایی بر توانایی دستیابی به واژگان در کودکان با و بدون اختلال ویژه زبان|گفتار توان گستر مارلیک

Related posts