;gdkd; j,hkfoad ,whg#حنجره باشد مستلزم دانش عمیقی از آناتومی استاتیک وداینامیک

 

 

حنجره باشد مستلزم دانش عمیقی از آناتومی استاتیک وداینامیک حنجره وچگونگی ارتباط تومور با آن است.

 

آناتومی  فیزیولوژی وگسترش تومور

در سال 1966Boccaبا ظرافت اظهار داشت <<اغلب به نظر می رسد کانسر دارای حدوحدودی است در حالی که در جراحی چیزی ندارد ما باید سعی کنیم تیغ جراحی را در محدوده های بافت ها و ساختار های گرفتار شده توسط تومور به کار ببریم و تمرکز بر روی کانسروانتشار آن باشد.>>

بیان فصیح Boccaتاکید می کند که پیامد موفق در جراحی کنسرواتیو حنجره بر یک درک جامع از آناتومی جراحی مربوطه ودرک رفتار مالیگنانسی در یک ناحیه آناتومیک خاص

ادامه مطلب  لکنت شکن خانگی 09121623463 | http://instagram.com/siavash_ataee | در بلوار کریم خان زند فرعی کلانتری

Related posts