;gdkd; j,hkfoad ,whg#جان و درخواست از پاتولوژیست برای این که به شما بگوید

 

 

جان و درخواست از پاتولوژیست برای این که به شما بگوید برای بافت زنده مجاوری که هنوز در بدن بیمار وجود دارد چه اتفاقی خواهد افتاد .برقراری ارتباط به معنای ارائه اطلاعات کلیدی به پاتولوژیست است .مثلا این که آیا بیمار قبلا پرتو دهی داشت است یا خیر و.شناسایی عبارت است از حفظ و رهگیری محل هایی که منبع بیو پسی ها بوده اند .از هم کلیپس .نقشه فهرست و جوهر با رنگ های مختلف استفاده کنید .نمونه ها را شماره گذاری کنید و آن ها را به یک نقشه یا به یک رنگ مرتبط کنید . مطمئن شوید که شما و سایتو پاتولوژیست ها از اسامی مشترکی برای محل های نمونه برداری استفاده کنید .

TLM درارتباط با هریک از پنج دسته بندی کانسرحنجره

ادامه مطلب  کلینیک گفتاردرمانی آوا

Related posts