;gdkd; j,hkfoad ,whg#تومور را برداریم ایجاد نخواهد کرد.محدودیت عبارت خواهد بود

 

 

تومور را برداریم ایجاد نخواهد کرد.محدودیت عبارت خواهد بود از اکسپوژر برای هر گام پیشروی و توجه دقیق به جهت گیری نمونه .Mohsتوانست ترانزکشن کانسرها را درمحل خود انجام دهد و توجه او به جهت گیری دقیق و دست نخورده بود.در ادامه این فصل خلاصه ای از نتایج TLMکه به وسیله Steinerو همکاران وی انجام شد ارائه خواهیم کرد.آنها میزان شکست بسیار کمی در سایت اولیه ثبت کردند و نیز گزارشی از علل مرگ ارائه کردند.نتیجه کار آنها درمان اولترارادیکال اولیه .در شرایطی که موارد زیر به عنوان علل مرگ برای بیماری مطرح است توصیه نمی شود:عودهای پیشرفته گردنی متاستاژهای دور دست اولیه های ثانوی و بیماری های جدی عمومی.در دوران مدرن کیفیت زندگی با روند رو به تزایدی برجسته شده است.در بیماری های مرتبط نظیر کانسر هیپوفارنژیال (دور دست اولیه

ادامه مطلب         درمان لکنت در تهران آجودانیه خیابان نصیرآبادی

Related posts