;gdkd; j,hkfoad ,whg#بیشتر و حامل های اضافه برای ساکشن بر روی آنها سوار

 

 

بیشتر و حامل های اضافه برای ساکشن بر روی آنها سوار شود.پرپر شدن پرتوی لیزر بزرگ ترین محدودیت برای حصول یک تصویر شفاف هنگام TLMاست از این رو تخصیص فضای بهینه به ساکشن ها اهمیت دارد.

Storzو سایرین یک دسته بندی ویژه از لارنگوسکوپ های به کار رفته در TLMانجام داده اند.لارنگوسکوپ لیزری استاندارد آنها( CN8661  ) که برای بالغین طراحی شده است دارای یک مترانزکشن گنبدی شکل یک لبه و یک نوک (کمیسور قدامی)ویک مجرای غیر قابل انسداد برای ساکشن است که در دیواره فوقانی تیغه و دسته کار گذاشته شده است.لارنگوسکوپی های متسع شونده برای تومورهای بزرگترمناسب ترند.دو موردی که ما آنها را ضروری قلمداد می کنیم عبارتند از لارنگوسکوپ متسع شونده  جراحی Weerda (L8588 )وسوپراگلوتیسکوپ

ادامه مطلب  آدرس و شماره تلفن بهترین ها |ارزیابی رایگان اختلالات گفتاری درگوهردشت کرج-گفتارتوان گستر

Related posts