;gdkd; j,hkfoad ,whg#به بیماری سوپراگلوتیک اولیه 147نفر مبتلا به کارسینومای

 

 

به بیماری  سوپراگلوتیک اولیه 147نفر مبتلا به کارسینومای گلوتیک  تاخیری و 56نفر دچار کانسر سوپراگلوتیک تاخیری بودند.توزیع Tعبارت بود از PTis: 45بیمار PT1:228بیمارPT2231بیمار PT369بیماروPT433    بیمار.همان گونه که انتظار می رفت موارد Tis وT1 a بی نهایت خوب انجام شد و توصیه بیشتری دریافت نخواهد کرد.با تلاش برای طبقه بندی مجدد تمام موارد گلوتیک steiner به صورت <<اولیه >>(pTis.یاpT1aبرای 236بیمار )و <<اولیه>>وجود داشت . از میان 26 بیمار مبتلا به کانسر گلوتیک Pt1b. 5تومور موضعی عود کرده . از میان 98 بیمار مبتلا به کانسر گلوتیک PT2a13نفر عود را تجربه کردند . با تلفیق بیماران بسیار اولیه و اولیه در

ادامه مطلب  Top 10 istsتوانبخشی سیاوش عطایی 09121623463 l بهترین مراکز گفتار درمانی دولتی هشتگرد

Related posts