;gdkd; j,hkfoad ,whg#بهترین هموستاز را برقرارمی کند ودر ضمن آن قدر بافت را

 

 

بهترین هموستاز را برقرارمی کند ودر ضمن آن قدر بافت را زغالی نمی کند که پاتولوژیست را نا امید کند.در صورت استفاده از حالت ضربان دار اکثر مخاطات به میزان زیادی خونریزی خواهند کرد.حالت ممتد با انعقاد کمی بیشتر همراه خواهد بود (حدود100-50).طیف کلی توان در کارهایی که بر روی حنجره انجام می شودوسیع است:W1(متمرکز در یک نقطه حالت ضربان دار برای برش ظریف مخاط کوردال)تاW 15 (غیرمتمرکز حالت ممتد برای تبخیر نمودن مراکز نیمه نکروتیک و شکننده درون بدنه کانسر)(یکی از استدلالات اندک استفاده از تبخیر). علاوه بر حالت و توان چهار متغیر دیگر هم بر اثر ایجاد شده تاثیر می گذارند:

  • سرعت:جراح با چه سرعتی پرتوی اشعه را حرکت می دهد.انتقال حرارت مقداری زمان می خواهد.
ادامه مطلب  واژه های کلیدی: آسیب شنوایی، کاشت حلزون، رشد، زبان، تعریف واژه|گفتار توان گستر ماهدشت

Related posts