;gdkd; j,hkfoad ,whg#برش داد .اما این از نقشی که بافت های دست نخورده چین کاذب

 

 

برش داد .اما این از نقشی که بافت های دست نخورده چین کاذب

در صدا ایفا می کنندخواهد کاست (اکسپوژور کمیسور قدامی به قصد لیزر کردن که مشارکت قدام گلوت در صدا را از بین خواهد برد .)بهتر است به طور کامل به پاتولوژیست تکیه نکنید .حاشیه های مخاطی پیرامون تومور را خودتان بررسی کنید .اپراتور زمانی از مزیت کاررخود بر پاتولوژیست آگاه می شود که توانسته باشد از این طریق از منفی کاذب خوانده شدن حاشیه ها احتراض کند .پاتولوژیست تنها بخشی از حاشیه را خواهد دید .که لوله شده است .و شبکه عروقی آن خالی و روی هم خوابیده است .جراح قادر است حاشیه زنده را زیر نور درخشان مشاهده کند و حتی با تراکنشی که ایجاد می کند طرح عروقی آن را بهتر توصیف نماید .درست زیر مخاط با یک روش حساب شده کانسر را تعقیب کنید .از اطلاعات خود راجع به آناتومی مترانزکشن

ادامه مطلب  كلينيك كار درماني در ميدان كرج 09121623463:سن تقویمی یا زمانی

Related posts