;gdkd; j,hkfoad ,whg#برای کانسرهای سوپرا گلوتیک اولیه (محدود به سوپراگلوت که

 

 

برای کانسرهای سوپرا گلوتیک اولیه (محدود به سوپراگلوت که گلوت و هردو غضروف آریتنویید سالم هستند .)اپی گلوت سوپراهایویئد را به طور قائم در خط وسط از هم جداکنید (حتی اگر این کار موجب ترانزکشن کانسری شود که از خط وسط عبور کرده است )استخوان هایوئید را شناسایی کنید .والکولار را قطع کنید و هایو ئید بیشتری را به هر طرف اکسپوز کنید .رو به پایین از غشای تیروهایوئید عبور کنید و حاشیه فوقانی غضروف تیروئید را به طور قطعی شناسایی کنید .طراحیتان به گونه ای باشد که بتوانید با استفاده از فور سپس های دو قطبی کوتر پدیکل های عروقی سوپراکلوتیک را در دو طرف در بر بگیرید . در ساب سکشن های برنامه ریزی از پروکسیمال به دیستال بافت های سوپرا هایوئید را قبل از بافت های اینفراهایوئید رزکت کنید

ادامه مطلب  کاردرمانی تخصصی ویژه کمر در هشتگرد ا گفتار توان گستر البرز

Related posts