;gdkd; j,hkfoad ,whg#براساس قضاوت ما هیچ یک <<بسیار اولیه>>نبوده ده نفر

 

 

براساس قضاوت ما هیچ یک <<بسیار اولیه>>نبوده ده نفر <<اولیه >>و 33نفر <<اینترمدیایت >>بودند. تنها 4 نفر دچار عود موضعی (second primary)طی پنج سال شدند . و 3 نفر از این هابه وسیله اعمال جراحی عملکردی نجات یافتند . (یک لارنژکتومی سوپرا گلوتیک باز و دو رزکسیون مجدد لیزری ترانس ارال )هیچ یک از بیماران حنجره خود را از دست نداد . پنج نفر بر اثر کانسر سوپرا گلوتیک خود فوت کردند . یک نفر از درمان عود موضعی سرباز زد .یک نفر هرگز در گردن کنترل نشدو سه نفرمبتلا به متاستاز دور دست بودند . به علاوه پنج  دچار (second primary)شدند و دو نفر سرانجام فوت کردن . شش بیمار سوپرا گلوتیک بر اثر بیماری

ادامه مطلب  بررسي اثربخشي درمان كامپیوتري بر مهارت نامیدن بیمار مبتلا به زبان پريشي ناروان|گفتار توان گستر حصارک

Related posts