;gdkd; j,hkfoad ,whg#با استفاده از پلاستیک ترموستینگ بپوشانید و آن را با آب یخ

 

 

با استفاده از پلاستیک ترموستینگ بپوشانید و آن را با آب یخ سردکنید .ما از یک آکواپلاست کوچک مربع شکل که دو بار تا می خورداستفاده می کنیم .همان ماده ای که برای حالت دادن به اسپلنت های رینو پلاستیبه کار می رود . جراح باید تا جایی که امکان دارد TEMPOرا ازTLMبردارد تا از فشار طولانی بر زبان جلوگیری شود . با پلوم ساکشن ناکافی پرتوی ضعیف لیزر یا پرتوی با توان متوسط که با خارج شدن از فوکوس تضعیف می شود . کا را به تاخیر نیندازید . .یاد بگیرید با تنظیم توان فوکوس .در بهترین شرایط به جلو گام بردارید .جراحی طول کشیده با خطر استاز در بافت و ترومبوآمبولی وریدهای عمقی همراه است . تغییر موقعیت های زمان بندی شده را در نظر داشته باشید و وسایل ضد آمبولی را برای همه به جز موارد

ادامه مطلب  وضعیت جهرم نگران کننده است؛ ۶۰ درصد نمونه ها مثبت و ۳۳ نفر امروز در بیمارستان بستری شدند

Related posts