;gdkd; j,hkfoad ,whg#اینترمدیایت تنها اندکی سخت از کانسر اولیه است . چالش

 

 

اینترمدیایت تنها اندکی سخت از کانسر اولیه  است . چالش بزرگ تر عبارت است از پیوستگی و جهت گیری کارخود را بامواد اولیه آغاز کنید تا در انجام اکسپوژورتسلط پیدا کنید .سپس به موارد اینترمدییت و آزمون های مهارتی و هدایت بزرگتری که به همراه دارند .بپردازید.کانسرهای اینتر مدیایت قدام گلوت عموما غضروف تیرویئد را درگیر می سازند . اما آریتنوییدها را درگیر نمی کنند . البته رزکسیون های قدام حنجره می تواند شامل قطعات بزرگی از غضروف تیروئید و ساب گلوت باشد.چهار چوب استخوانی شده می تواند بر اثر حرارت از حالت زنده خارج شود و برای رزکسیون اندوسکوپیک به وسیله قیچی های لارنژیال (Pilling)JaKsonآماده شود .

اگر حرکت در یک قسمت از گلوت  قدامی اصلا مختل نشده

ادامه مطلب  آنتی هموروئید |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستردر مهر شهرکرج   09121623463

Related posts