;gdkd; j,hkfoad ,whg#اکسیزیون اناتومیک است .

 

 

اکسیزیون اناتومیک است .

بسیاری از بیماران با کانسر های لارنژیال بسیار پیشرفته ای مراجعه می کنند که در دریایی از التهاب قرار دارند .بسیاری از آن ها به رادیو تراپی های قبلی پاسخ نداده اند .بسیاری از آن ها به دلیل گسترش  ساب موکوزال خود خطرناک هستند . حفظ باقیماند های  کوچکی از حنجره در مواردی شبیه به این ها یک brinkdmanshipانکو لوژیک است و هرگز از یک عملکرد معنادار حمایت نمی کند .از این روTLMکاربرد واضحی در کانسرهای لارنژیال بسیار پیشرفته ندارد یک استثنا می تواند درمان اورژانسی کانسر فراموش شده ای باشد که  با انسداد راه 

هوایی همراه شده است .

TLMو دایسکشن گردن

ادامه مطلب  با بررسی کارشناسی تجهیزات و امکانات بخش اورژانس –

Related posts