;gdkd; j,hkfoad ,whg#اقتصادی نیز همراه است . کاهش هزینه درمان به دلیل کوتاه تر

 

 

اقتصادی نیز همراه است . کاهش هزینه درمان به دلیل کوتاه تر بودن مدت زمان توقف در بیمارستان و میزان کمتر درمان مجدد(برای کنترل موضعی )TLM یک درمان قابل تکرار است . (رادیو تراپی این گونه نیست .)وTLM  در انتظار مساله واقعی second perimary  هاست . بعد از TLM   تمام گزینه های درمانی باقی می مانند .با ورود TLM به عرصه برخی چیزها تغییر کرده است و برخی خیر .به عنوان مثال زمانی که در اتاق عمل صرف می شود .(TLMمعادل وقتی که برای انجام یک رزکسیون ترانس ارال باز صرف می شود . به زمان احتیاج دارد
)زمان بیشتری برای رزکسیون و frozen section صرف می شود . زمان کمتری برای رویکردهای باز و

ادامه مطلب  دکتر عباس معین|گفتارتوان گستر 09121623463

Related posts