;gdkd; j,hkfoad ,whg#است . با استفاده از جوهر محل ها را مشخص کنید .این سطح

 

 

است . با استفاده از جوهر محل ها را مشخص کنید .این سطح صفحه ای خواهد بود که ما برای قرار دان در نمای بعدی که خواهیم گرفت به آن نیاز داریم تا یک رزکسیون ممتد را برقرار سازیم .مشابه مکعب Rubik,s که بر اساس آن هر زیر جز یک تومور جدید به دست می آید .جز مجاور در دسترس تر می شود .در حالی که هر زیر واحد رزکت می شود .سه الزام جلب توجه می کند .

1)حفظ جهت گیری ممتد نسبت به کانسر .باید مشخص کنید چه چیز کامل شده و چه چیز در نوبت بعدی اکسپوز شدن قراردارد .

2)نمونه رزکت را برا ی پاتولوژیست جهت دار کنید .حاشیه عمیق ..حاشیه دلخواه است .نه حاشیه ای که از بقیه تومور آزاد می شود که می دانیم سرطانی است .این معمولا نا مشخص باقی می ماند یا رنگ خاصی دارد که ما از آن برای تعیین سطوح

ادامه مطلب  مراکز نمونه کرج بهترین گفتار درمانی کودکان در منزل نظر آباد

Related posts