کاردرمانی کرج ::رشد حرکتی به مطالعه ی تغییرات رفتار حرکتی در طول عمر فرایند های زیر بنایی این تغییرات و عوامل اثرگذار بر آنها می پردازد.

رشد حرکتی به مطالعه ی تغییرات رفتار حرکتی در طول عمر فرایند های زیر بنایی این تغییرات و عوامل اثرگذار بر آنها می پردازد.

ادامه مطلب  توانبخشی اوتیسم خیابان ۱۲متری- مهدیه ( شهرک ابوالفضل)

Related posts