کاردرمانی کرج ::آشنایی با واژه های تخصصی و نظریه های رشد

آشنایی با واژه های تخصصی و نظریه های رشد

علم مطالعه ی حرکت انسان از چندین رشته ی فرعی  مثل فیزیولوژی ورزش  بیومکانیک  رفتار حرکتی  روان شناسی ورزش حرکت شناسی و….تشکیل شده است .رفتار حرکتی به بررسی اصول رفتار حرکتی انسان (خصوصا حرکات ماهرانه )می پردازد.رفتار حرکتی شامل کنترل حرکتی  یادگیری حرکتی   و رشد حرکتی است.

ادامه مطلب  لیست مراکز خدمات جامع سلامت وپایگاه های بهداشت کرج

Related posts