کاردرمانی تخصصی کودکان کرج ::سن شروع ورزش

سن شروع ورزش

در مورد سن و نحوه ی شروع ورزش و تمرینات آمادگی جسمانی، دستورالعمل های زیادی وجود دارد. ولی شواهد تحقیقی، اکثر این دستورالعمل ها را که اغلب بر اساس دستورالعمل فعالیت بدنی بزرگسالان برای بهبود فاکتورهای آمادگی جسمانی و کاهش عوامل خطرزای بیماری ها طراحی شده تایید نمی کند. در مورد این فرض که فعالیت طی دوران کودکی باعث افزایش سلامتی کودک، افزایش سلامتی و آمادگی جسمانی او در بزرگسالی یا افزایش فعالیت او در بزرگسالی می شود، شواهد محکمی وجود ندارد.

امروزه اغلب کودکان در سنین پایین به شروع فعالیت های تخصصی و ورزشی خاص ترغیب و تشویق می شوند.کودکانی که تخصصی شدن در ورزشی خاص را زودتر شروع می کنند، در حرکات بنیادی مربوط به آن ورزش، به مرحله ی پیشرفته ی رشد می رسند؛ ولی در سایر حرکات بنیادی در سطح ابتدایی یا متوسط باقی می مانند. بدین ترتیب استعداد و قابلیت آنها برای شرکت و موفقیت در انواع زیادی از فعالیت ها محدود می شود. علاوه بر این، آسیب های استفاده ی مفرط عضلانی- اسکلتی، اغلب در کودکانی اتفاق می افتد که در یک ورزش به طور شدید تمرین می کنند. این آسیب ها در کودکانی که در چند فعالیت مختلف شرکت می کنند، بسیار کم است.

ادامه مطلب 

Related posts