کاردرمانی تخصصی کرج :: واژه های تخصصی مربوط به رشد حرکتی

رشد

رشد واژه ای عمومی و کلی تر از واژه های بالاست و به کلیه ی تغییرات کمی (ساختاری )و کیفی (عملکردی )و تغییرات مثبت (پیشرونده) یا منفی (پسرونده) در طول عمر از زمان لقاح تا مرگ اشاره می کند  به عبارت دیگر رشد فرایندی متوالی مداوم و وابسته به سن است که نمو  بالیدگی و سالمندی رادر بر می گیرد.

تغییرات رشدی دارای ویژگی های زیر می باشند

1-کمی یا کیفی هستند.

2-متوالی می باشند وبا ترتیبی تقریبا قابل پیش بینی ایجاد می شوند.

3-جمع پذیرند بدین معنی که هر رفتار بر پایه ی رفتار های قبلی شکل میگیرد. به عنوان مثال تا طفل توانایی ایستادن مستقل را بدست نیاورد قادر به راه رفتن و دویدن نخواهد بود.

4-جهت دار می باشند.تغییرات رشدی یا در جهت مثبت (پیشرونده)پیش می روند یا در جهت منفی (پسرونده).

5-چند عاملی هستند یعنی عوامل مختلفی مثل ژنتیک  محیط  و تکلیف باعث ایجاد این تغییرات میشود.

6- منحصربه فردند.با وجود مشابه بودن ترتیب و توالی کلی رشد  سرعت تغییرات رشدی در افراد مختلف متفاوت و منحصر به فرد است.

ادامه مطلب  بهترین کلینیک کار درمانی تخصصی کرج در شهر صنعتی

Related posts