کاردرمانی تخصصی کرج :: واژه های تخصصی مربوط به رشد حرکتی

سالمندی یا پیر شدن

سالمندی  فرایندی است که با گذشت زمان اتفاق افتاده ومنجر به تغییرات منفی ساختاری (کمی )و عملکردی (کیفی)در بدن سیستم ها بخش ها یا بافت های  مختلف بدن می شود.

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج اندیشه خیابان آزادی فرعی کارگر – سیستم آموزش آنلاین گروه آموزشی گفتار توان گستر

Related posts