کاردرمانی تخصصی کرج ::واژه های تخصصی مربوط به رشد حرکتی بالیدگی

واژه های تخصصی مربوط به رشد حرکتی

بالیدگی

بالیدگی پیشرفت کیفی در عملکرد بدن سیستم ها یا بافت های مختلف بدن است که با افزایش سن اتفاق می افتد.این پیشرفت ها ژنیتیکی است وتحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمیگیرد.برخی از شاخص ها بالیدگی عبارتنداز بالیدگی اسکلتی  بالیدگی جنسی بالیدگی بدنی وبالیدگی دندانی .

ادامه مطلب  مراکز نمونه البرز l بهترین کاردرمانی در منزل هشتگرد

Related posts