کاردرمانی تخصصی کرج ::نوشتن

نوشتن

مراحل رشد نوشتن نیز از نظر نتیجه یا اثر قلم بر روی کاغذ مشخص شده است. معمولا قبل از نوشتن، تلاش های اولیه ی نقاشی کردن دیده می شود. حدودا در 4 سالگی ، کودکان قادر به نوشتن اعداد یا حروف به صورت قابل تشخیص می باشند؛ ولی نمی توانند آنها را به طور هدفدار بر روی کاغذ تنظیم کنند. به عنوان مثال، ممکن است حروف یا اعداد را کج بنویسند یا حروف نوشته شده روی صفحه به طور تصادفی پراکنده شده باشند. کمی بعد، کودکان می توانند یک اسم را بنویسند(مثل نام خود)؛ ولی حروف را بزرگ و نامنظم و حروف انتهایی را بزرگ تر از حروف ابتدایی می نویسند. به مرور تبحر در نوشتن بیشتر می شود. در 9 سالگی، نوشتن حروف تک حرکتی مثل C یا S راحت تر از K یا t است، نوشتن حروف دارای خطوط افقی و عمودی مثل T وe راحت تر از حروف k، B یا Z می باشد و کودکان هنوز در تنظیم فاصله ی بین حروف مشکل دارند. پس از 9 سالگی مراحل پیشرفته دیده می شود.

ادامه مطلب  مروری بر رابطه دوزبانگی و عملکردهای اجرایی|گفتار توان گستر میدان کرج

Related posts