کاردرمانی تخصصی کرج ::نقاشی کردن

نقاشی کردن

بسیاری از متخصصان مراحل رشد نقاشی کردن را از نظر نتیجه یا اثر قلم بر روی کاغذ بررسی کرده اند. اولین مرحله که در حدود یک تا دو سالگی دیده می شود، مرحله ی خطی خطی کردن است. این مرحله، اولین قدم در کسب هماهنگی چشم- دست در نقاشی کردن است. در مرحله ی دوم یا مرحله ی ترکیب، کودک با ترکیب خطوط، اشکال هندسی اصلی یا خطوط متقاطع مثل ضربدر را رسم می کند. در مرحله ی سوم یا گروه بندی، کودک تعداد ترکیب ها را بیشتر کرده و با استفاده از خطوط و اشکال هندسی، نقاشی های پیچیده تر می کشد. در مرحله ی آخر یا مرحله ی تصویری، کودک می تواند تصاویر را با دقت و پیچیدگی زیاد رسم کند. این مرحله حدود 8 یا 9 سالگی مشاهده می شود.

ادامه مطلب  کلینیک توانبخشی شرق گوهردشت 09121623463:چگونه رفیق فرزندم باشم

Related posts