کاردرمانی تخصصی کرج ::ضربه با انگشت

ضربه با انگشت

حرکت ظریف ضربه با انگشت اغلب برای تشخیص مشکلات عصبی استفاده می شود. این حرکات به دو دسته حرکات تکراری، مثل ضربه با انگشتان اشاره به طور همزمان و حرکات متوالی، مثل ضربه متناوب با انگشت شست و اشاره تقسیم بندی می شود. دختران در اجرای حرکات متوالی بهتر از پسران هستند. با رشد بیشتر این حرکات، هماهنگی و سرعت اجرای آنها افزایش می یابد.

ادامه مطلب 

Related posts