کاردرمانی تخصصی سالمندان کرج ::کند شدن حرکات ظریف در دوره ی سالمندی

کند شدن حرکات ظریف در دوره ی سالمندی

در دوره ی سالمندی هماهنگی و سرعت حرکات ظریف کاهش می یابد. با تغییرات فیزیولوژیکی مربوط به سالمندی به مرور بخش های نزدیک به تنه، اجرای حرکات ظریف را به عهده می گیرند. البته افراد سالمندی که به طور مداوم به فعالیت بدنی می پردازند، دیرتر این پسرفت و کند شدن را تجربه می کنند.

ادامه مطلب  داروی فنازوپیریدین و نگاهی به ویژگی های این داروی پر مصرف|مرکز کاردرمانی گفتار توان گستر

Related posts