لکنت شکن کانادایی ورژن2 easy speech | شهرستان کوثر

لکنت شکن کانادایی ورژن2 easy speech  | شهرستان کوثر

ادامه مطلب  كلينيك كاردرماني در محمدشهر09121623463:انواع رفلکس های طفولیت متخصصان مختلف، رفلکس های طفولیت را به صورت های متفاوتی طبقه بندی کرده اند. برخی، رفلکس ها را به دو دسته رفلکس های ابتدایی و وضعی(پین و ایساکس(payne & Isaacs)، 2002) یا رفلکس های ابتدایی حیاتی و ابتدایی وضعی (گالاهو و اوزمون،2002) و بعضی نیز به سه دستهرفلکس های ابتدایی، واکنش های وضعی یا رفلکس های گرانشی و رفلکس های جابجایی طبقه بندی کرده اند(هیوود وگچل(Haywood & Getchell)،2001). در این جا، رفلکس ها در سه طبقه رفلکس های ابتدایی، جابجایی و وضعی شرح داده می شود.

Related posts