كلينيك كاردرماني در محمدشهر09121623463:رفلکس های دست- دهان

رفلکس های دست- دهان

رفلکس های دست- دهان عبارتند از دو رفلکس کف دستی- فک پایینی یا بابکین ورفلکس کف دستی – چانه ای.

 

ادامه مطلب  کلینیک کار درمانی در چهارراه طالقانی09121623463:دوره ی توصیف بیومکانیکی

Related posts