کاربرد دیاترمی | عوارض دیاترمی | دیاترمی رحم | عوارض دستگاه دیاترمی | قیمت دستگاه دیاترمی | دیاترمی موج کوتاه | دیاترمی جراحی | فواید دیاترمی |

کاربرد دیاترمی | عوارض دیاترمی | دیاترمی رحم | عوارض دستگاه دیاترمی | قیمت دستگاه دیاترمی | دیاترمی موج کوتاه | دیاترمی جراحی | فواید دیاترمی |

    دستگاه دیاترمی یکی دیگر از وسایل فیزیوتراپی که گرمای عمقی تولید می کند دستگاه دیاترمی است  دیا به معنای عمق و ترمی به معنای حرارت می باشد  اغلب دستگاهها و وسایل فیزیوتراپی موجب ایجاد حرارت یا گرمای سطحی در بدن می شود  به بیان دیگر در اغلب موارد گرمای تولید شده به وسیله دستگاههای فیزیوتراپی در سطح بدن بویژه در پوست بدن تولید می گردد و بافت چربی مانع انتقال حرارت به درون یا عمق بافتها می شود برای اینکه گرما یا حرارت در درون بافتها و عضلات…

Read More