كلينيك كاردرماني در مارليك 09121623463:کنترل تنه

کنترل تنه بر اساس الگوی رشد سری- پایی، پس از کسب کنترل سر، کنترل بر بخش های فوقانی تنه و سپس بخش های تحتانی تنه بوجود می آید. در حدود 2 ماهگی، طفل توانایی بلند کردن سینه از سطح زمین را بدست می آورد. طفل این کار را با استفاده از فشار اندام های فوقانی به سطح تکیه گاه انجام می دهد. یکی از مهم ترین اشکال کنترل تنه پس از بلند کردن سینه، غلت از وضعیت خوابیده به پشت به روی شکم در حدود 6 ماهگی است که وضعیت…

Read More

كلينيك كاردرماني در مارليك 09121623463:کنترل سر

کنترل سر به دلیل این که جهت رشد توانایی های حرکتی انسان از سمت سر به پا (یا از سر به دم) است، حرکات ارادی از سر آغاز می شود. کنترل ارادی بر سر و گردن، بتدریج در پایان ماه اول پس از تولد ایجاد شده و تا 5 ماهگی ادامه می یابد. شکل(6-1) روند رشد حرکات سر را که با بلند کردن سر در حالت خوابیده به شکم در حدود 2 ماهگی آغاز می شود، نشان می دهد. در 2 تا 3 ماهگی، اگر طفل در وضعیت نشسته یا…

Read More

كلينيك كاردرماني در مارليك 09121623463:انواع حرکات مقدماتی

انواع حرکات مقدماتی متخصصان مختلف حرکات مقدماتی را به شیوه های متفاوتی طبقه بندی کرده اند. برخی از متخصصان ، حرکات مقدماتی را به سه دسته حرکات استواری، جابجایی و دستکاری(گالاهو و اوزمون،2002) و بعضی به سه دسته کنترل وضعیت بدن، جابجایی و کنترل دستی(کوق و ساگدن(Keogh &sugden)،1985) تقسیم کرده اند. در واقع، در سیستم های طبقه بندی مختلف، حرکات یکسان با واژه های متفاوتی نام گذاری شده اند. به عنوان مثال ، استواری یا کنترل وضعیت بدن، شامل دامنه ی وسیعی از حرکات ارادی، از کنترل سر تا کسب…

Read More

كلينيك كاردرماني در مارليك 09121623463:حرکات ارادی مقدماتی

      حرکات ارادی مقدماتی   درحدود هفته ی چهارم پس از تولد، ظاهر شدن حرکات ارادی آغاز می شود. این حرکات تحت کنترل قشر مغز هستند. اولین نشانه های حرکت ارادی، جزئی بوده و فقط شامل حرکات سر، گردن و چشم هاست. علت این امر، تدریجی بودن فرایند تولید فرمان های حرکتی توسط مراکز بالاتر مغز است؛ اما پس از یک سالگی ، کنترل ارادی حرکت تقریبا کامل می شود. با وجود این که پس از یک سالگی ، هنوز تعداد کمی از رفلکس ها دیده می شود؛ اما اکثر…

Read More

كلينيك كاردرماني در مارليك 09121623463:حرکات سر و صورت

حرکات سر و صورت تکان دادن موزون سر به راست و چپ(مثل علامت خیر)وبالا و پایین (مثل علامت بله ) نمونه ای از حرکت قالبی سر است.از انواع حرکات قالبی صورت  می توان به بیرون آوردن و فروبردن مکررزبان  رفتار های غیر تغذیه ای مکیدن و حرکات موزون لب زدن اشاره کرد.تکرار حرکات قالبی سرو صورت بسیار کمتر از سایر حرکات است.

Read More